Welcome to luontuoisach.com


Trái cay nhN53;p khN49;u tO15; Pháp
  Trái cay nhN53;p khN49;u tO15; Ukraine
  Trái cay ViN79;t Nam
  Hoa quN43; đN71;n tO15; Ai CN53;p
  Trái cay nhN53;p khN49;u tO15; Singapore
  Trái cay nhN53;p khN49;u tO15; Chi Lê
  Trái cay nhN53;p khN49;u tO15; Peru
  Trái cay nhN53;p khN49;u tO15; Hàn QuN89;c
  Trái cay nhN53;p khN49;u tO15; Nam Phi
  Trái cay nhN53;p khN49;u tO15; MO29;
  Trái cay nhN53;p khN49;u tO15; New Zealand
  Trái cay nhN53;p khN49;u tO15; Australia
  Trái cay nhN53;p khN49;u tO15; Canada

  Táo   Lê
   Kiwi   Nho
   Cherry   Cam
   Na   MN53;n
   ViN79;t QuN45;t   Quyt
   Dau Tay   Đào
   HN91;ng   Giá thùng
   ĐN91; khô

TuyN75;n dO09;ng nhan viên thu ngan tháng 06/2016

TUYN70;N NHÂN VIêN THU NGÂN THáNG 6/2016

1. CÔNG VIN78;C CHíNH

+ TrO21;c tiN71;p tính tiN73;n và thu tiN73;n khách hàng
+ HN95; trO07; nhan viên bán hàng
+ KiN75;m soát hàng nhN53;p, xuN45;t, tN91;n kho
+ KiN75;m soát thu chi tN41;i cO17;a hàng
...

2. YêU CN46;U

+ Có ít nhN45;t 1 năm kinh nghiN79;m làm thu ngan hoN63;c bán hàng

+ +1;u tiên các bN41;n có kinh nghiN79;m bán hàng trái cay

+ Nhanh nhN65;n, trung thO21;c, chN83;u khó

+ KhN43; năng giao tiN71;p tN89;t
...

3. THU NHN52;P Và PHúC LO06;I

+ L+2;)7;ng tO15; 4.000.000 trO03; lên, l+2;)7;ng tăng theo năng lO21;c và thO01;i gian

+ Đ+2;O07;c h+2;O03;ng các chN71; đN97; cO11;a Công ty và theo luN53;t LĐ hiN79;n hành